سر گریس پمپ

سر گریس پمپ مرغوب

سر گریس پمپ مرغوب از نوع چهارنظام با کارایی بالا که دارای بسته های 24 تایی میباشد.